Lịch tuần 50 năm học 2020 - 2021

7/25/2021 9:54:36 PM

BAN QLNT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50                                (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021)

                                           

   Thứ,

ngày

Địa

điểm

Thời gian, nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

    Hai

   26/7

 

 

 

 

 

   Ba

   27/7

 

 

 

 

 

28/7

P.909NĐH

8h30’: Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường (mở rộng).

Đ/c Nguyễn Văn Bích

Chủ tịch

CĐ trường

VPCĐ

Năm

29/7

 

 

 

 

 

Sáu

30/7

 

 

 

 

 

Bảy

31/7

 

 

 

 

 

CN

01/8

 

 

 

 

 

 

15 giờ 00’, ngày 23 tháng 7 năm 2021

PHỤ TRÁCH BAN QLNT

(Đã ký)

 

 

Lê Văn Huấn

             

 

 

Tin liên quan