Lịch tuần 2 năm học 2021 - 2022

8/22/2021 2:59:39 PM

BAN QLNT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02                                             (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021)                

   Thứ,

ngày

Địa

điểm

Thời gian, nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

    Hai

   23/8

 

Từ thứ 2 (23/8/2021), CB trong ban thực hiện tăng cường thực hiện quản lý nội trú đối với LHS Lào theo Thông báo của Ban QLNT đã gửi ngày 19/8/2021

 

 

 

   Ba

   24/8

 

 

 

 

 

25/8

 

 

 

 

 

Năm

26/8

 

 

 

 

 

Sáu

27/8

 

 

 

 

 

Bảy

28/8

 

 

 

 

 

CN

29/8

 

 

 

 

 

 

15 giờ 00’, ngày 20 tháng 8 năm 2021

PHỤ TRÁCH BAN QLNT

(Đã ký)

 

 

Lê Văn Huấn

             

 

 

Tin liên quan